The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 10 of 14

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
DelanyJamesBallysharonInistiogeKilkenny1829
HennesyPatrickBallysharonInistiogeKilkenny1829
MaloneCollumbBallysharonInistiogeKilkenny1829
CodyJohnBallysharonInistiogeKilkenny1829
MaloneMichaelBallysharonInistiogeKilkenny1829
MaloneMartinBallysharonInistiogeKilkenny1829
PrendergastMichlBallysharonInistiogeKilkenny1829
PrendergastFrankBallysharonInistiogeKilkenny1829
MaloneThomasBallysharonInistiogeKilkenny1829
EdmondMcgrathBallysharonInistiogeKilkenny1829
Page
  • 1
Next 10