The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 901 - 1000 of 3046

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
DonnellyJohnFrankfordKilglassSligo1833
DonnellyJohnFrankfordKilglassSligo1833
DonnellyJohnFrankfordKilglassSligo1833
DooneenPatrickCappaclogh WestKilglassSligo1833
DorganThomasKnuckanavacuishKilglassSligo1833
DoudThomasCulleensKilglassSligo1833
DoudJamesCulleensKilglassSligo1833
DoudAnthonyLepheneyKilglassSligo1833
DoudLepheneyKilglassSligo1833
DoudJohnMaugherabrackKilglassSligo1833
DoudMarkMaugherabrackKilglassSligo1833
DoudJohnMaugharabrackKilglassSligo1833
DoudMarkMaugherabrackKilglassSligo1833
DowdThomasCulleensKilglassSligo1833
DowdJamesCulleensKilglassSligo1833
DowdAnthonyLepheneyKilglassSligo1833
DowdLepheneyKilglassSligo1833
DowdJohnMagherabrackKilglassSligo1833
DowdMarkMagherabrackKilglassSligo1833
DowdThosCulleensKilglassSligo1833
DowdJasCulleensKilglassSligo1833
DowdAndwLepheneyKilglassSligo1833
DowdLepheneyKilglassSligo1833
DowdAnthonyCloonaearneyKilglassSligo1833
DowdWilliamCloonaearneyKilglassSligo1833
DowdJohnMagherabrackKilglassSligo1833
DowdMarkMagherabrackKilglassSligo1833
DowdMathewCappaclogh WestKilglassSligo1833
DowdMathewCappaclogh WestKilglassSligo1833
DowlingDennisCuyleKilglassSligo1833
DowlingThomasCuyleKilglassSligo1833
DowlingJohnCampKilglassSligo1833
DowlingCampKilglassSligo1833
DowlingThomasCappaclogh EastKilglassSligo1833
DuffyJohnCulleensKilglassSligo1833
DuffyPhilipUpperDrumKilglassSligo1833
DuffyJohnCabraKilglassSligo1833
DuffyJamesCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyJohnCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyJamesCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyEdmdCartronarmstrongKilglassSligo1833
DuffyJohnCabraKilglassSligo1833
DuffyJasCabraghKilglassSligo1833
DuffyJohnCabraghkeelKilglassSligo1833
DuffyJasCabraghkeelKilglassSligo1833
DuffyEdwrdCartron ArmstrongKilglassSligo1833
DuffyJohnCulleensKilglassSligo1833
DuffyPhilipUpper DrumKilglassSligo1833
DuffyJohnCabra North And SouthKilglassSligo1833
DuffyJamesCabraghkeelKilglassSligo1833
DuffyJamesCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyJohnCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyJamesCabrakeelKilglassSligo1833
DuffyEdwdCartronarmstrongKilglassSligo1833
DuffyEdwdCartronarmstrongKilglassSligo1833
DuffyJohnCulleensKilglassSligo1833
DuffyPhilipUpper DrumKilglassSligo1833
DuishyRKilglassSligo1833
DurkanMartinCulleensKilglassSligo1833
DurkanMartinCulleensKilglassSligo1833
DurkinMartinCulleensKilglassSligo1833
EagarJefferyKilgobbinKilglassSligo1833
EganDenisCulleensKilglassSligo1833
EganJohnCulleensKilglassSligo1833
EganDanielCulleensKilglassSligo1833
EganEneasLeaffonyKilglassSligo1833
EganMichlLeaffonyKilglassSligo1833
EganDenisCulleensKilglassSligo1833
EganJohnCulleensKilglassSligo1833
EganDanielCulleensKilglassSligo1833
EganEneasLepheneyKilglassSligo1833
EganMichaelLepheneyKilglassSligo1833
EganDenisCulleensKilglassSligo1833
EganJohnCulleensKilglassSligo1833
EganDanlCulleensKilglassSligo1833
EganEneasLephenyKilglassSligo1833
EganMichlLephenyKilglassSligo1833
EganEneoerLeiffanyKilglassSligo1833
EganMichlLeiffanyKilglassSligo1833
ElliottMargretQuiguebarKilglassSligo1833
ElliottMargretQuigabarKilglassSligo1833
ElliottMargretQuigaboyKilglassSligo1833
EllisMargtQuiguebarKilglassSligo1833
EllisMargtQuigabarKilglassSligo1833
FairThomasUpperDrumKilglassSligo1833
FairJohnUpperDrumKilglassSligo1833
FairAlexrUpperDrumKilglassSligo1833
FairThomasUpper DrumKilglassSligo1833
FairJohnUpper DrumKilglassSligo1833
FairAlexrUpper DrumKilglassSligo1833
FairThosUpper DrumKilglassSligo1833
FairJohnUpper DrumKilglassSligo1833
FairAlexrUpper DrumKilglassSligo1833
FalveyDarbyCappaclogh WestKilglassSligo1833
FarrisBartlyCulleensKilglassSligo1833
FarrisPatCulleensKilglassSligo1833
FarrisCulleensKilglassSligo1833
FarrisThosCulleensKilglassSligo1833
FarrisBartleyCulleensKilglassSligo1833
FarrisPattCulleensKilglassSligo1833