The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 100 of 214

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
JohnKillareeOdaghKilkenny1826
JamesKillareeOdaghKilkenny1826
ThosThree CastleOdaghKilkenny1826
BallShenton LThree CastleOdaghKilkenny1826
BallSpring HillOdaghKilkenny1826
BamuchJasCoolishalbegOdaghKilkenny1826
BecklonPatkKillareeOdaghKilkenny1826
BeothHillLieughOdaghKilkenny1826
BishopMedCoolishalbegOdaghKilkenny1826
BowdenMichlSpring HillOdaghKilkenny1826
BradishJosephCoolishalbegOdaghKilkenny1826
BradishWmLushkinnaghOdaghKilkenny1826
BradishBallydanielOdaghKilkenny1826
BradishHenryLushkinnaghOdaghKilkenny1826
BrenanThosCoolishalbegOdaghKilkenny1826
BrennanLieughOdaghKilkenny1826
BrennanEdThree CastleOdaghKilkenny1826
BrennanJasThree CastleOdaghKilkenny1826
BrennanLieughOdaghKilkenny1826
BroderickLieughOdaghKilkenny1826
BroderickLieughOdaghKilkenny1826
BroderickLieughOdaghKilkenny1826
BrophyLoughlinBallycarronOdaghKilkenny1826
BryanGeorgeSpringhillOdaghKilkenny1826
BuickPatkKillareeOdaghKilkenny1826
BurkeJasThree CastleOdaghKilkenny1826
BurkeThosThree CastleOdaghKilkenny1826
ButlerJnoCoolishalbegOdaghKilkenny1826
CahillMichlCoolishalbegOdaghKilkenny1826
CahillMichlPurrells GardenOdaghKilkenny1826
CahillMartinPurrells GardenOdaghKilkenny1826
CahillMichlCarrigeenOdaghKilkenny1826
CahillMartinCarrigeenOdaghKilkenny1826
CampionKillareeOdaghKilkenny1826
CleanJnoThree CastleOdaghKilkenny1826
ClearPierceCarrigeenOdaghKilkenny1826
ClearJasCarrigeenOdaghKilkenny1826
ClohosyMichlEarlsbogOdaghKilkenny1826
ClohosyPatkEarlsbogOdaghKilkenny1826
ClohosyMichaelLieughOdaghKilkenny1826
CompionMichlSuttonsrathOdaghKilkenny1826
ConnellKillareeOdaghKilkenny1826
ConnellMichlKillareeOdaghKilkenny1826
CuggyPatkPurrells GardenOdaghKilkenny1826
CuggyWmKillareeOdaghKilkenny1826
CuggyWmBallycarronOdaghKilkenny1826
CuggyPatkBallycarronOdaghKilkenny1826
CuggyPatrickBallycarronOdaghKilkenny1826
DaltonJnoLieughOdaghKilkenny1826
DaltonHenryEarlsbogOdaghKilkenny1826
DaltonPatkBallydanielOdaghKilkenny1826
DaltonJohnLieughOdaghKilkenny1826
DaltonJnoLieughOdaghKilkenny1826
DarmodyDenisLieughOdaghKilkenny1826
DarmodyLawrenceEarlsbogOdaghKilkenny1826
DarmodyJnoThree CastleOdaghKilkenny1826
DarmodyJamesThree CastleOdaghKilkenny1826
DarmodyRobtSuttonsrathOdaghKilkenny1826
DarmodyMartinSuttonsrathOdaghKilkenny1826
DarmodyDenisLieughOdaghKilkenny1826
DarmodyDenisLieughOdaghKilkenny1826
DarrodyJnoPurrells GardenOdaghKilkenny1826
DavisSpring HillOdaghKilkenny1826
DavisMartinOdaghOdaghKilkenny1826
DavisMartinOdaghOdaghKilkenny1826
DelanyPatkPurrells GardenOdaghKilkenny1826
DelanyLieughOdaghKilkenny1826
DelanyPatLieughOdaghKilkenny1826
DelanyPatkLieughOdaghKilkenny1826
DelanyJamesCarrigeenOdaghKilkenny1826
DelanyJnoLieughOdaghKilkenny1826
DelanyWmCarrigeenOdaghKilkenny1826
DelanyPatkThree CastleOdaghKilkenny1826
DelanyEdThree CastleOdaghKilkenny1826
DelanyThree CastleOdaghKilkenny1826
DelanyPatkThree CastleOdaghKilkenny1826
DelanyMichaelLieughOdaghKilkenny1826
DelanyPatrickLieughOdaghKilkenny1826
DelanyJnoLieughOdaghKilkenny1826
DelanyLieughOdaghKilkenny1826
DelanyPatkLieughOdaghKilkenny1826
DelanyPatLieughOdaghKilkenny1826
DohenayPatkThree CastleOdaghKilkenny1826
DowlingCarrigeenOdaghKilkenny1826
DowlingJasEarlsbogOdaghKilkenny1826
DowlingMartinEarlsbogOdaghKilkenny1826
DowlingRichardLieughOdaghKilkenny1826
EganEdKillareeOdaghKilkenny1826
FanninJnoBallydanielOdaghKilkenny1826
FereoughWmSuttonsrathOdaghKilkenny1826
FerneoghSuttonsrathOdaghKilkenny1826
FerneoghWmSuttonsrathOdaghKilkenny1826
FerneoughSuttonsrathOdaghKilkenny1826
FinchinEdLushkinnaghOdaghKilkenny1826
FinchinPatkBallydanielOdaghKilkenny1826
FitzpatrickMichlLushkinnaghOdaghKilkenny1826
FogartyJasThree CastleOdaghKilkenny1826
FogartyMichlThree CastleOdaghKilkenny1826
GlennanMichlPurrells GardenOdaghKilkenny1826
GlennanMichlBallydanielOdaghKilkenny1826
Page
  • 1
Next 100