The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 7 of 7

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
BrushBoyra BayKiltriskWexford1834
DarcyThosBoyra BayKiltriskWexford1834
DarcyMilesBoyra BayKiltriskWexford1834
BrownJohnBoyra BayKiltriskWexford1834
EarlsJohnBoyra BayKiltriskWexford1834
BrownMichlBoyra BayKiltriskWexford1834
BarkenGeorgeBoyra BayKiltriskWexford1834