The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 7 of 7

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
BoyleBryanBallybannon TreenlanBallyoveyMayo1830
BoyleBryanBallycannon TreenlanBallyoveyMayo1830
ConwayMathiasBallybannon CorheensBallyoveyMayo1830
WalshHenryBallybannon GorlfreeBallyoveyMayo1830
ConwayMatthiasBallybannon CorheensBallyoveyMayo1830
BoyleBryanBallybannon FreenlaurBallyoveyMayo1830
WalshHenryBallybannon GortfreeBallyoveyMayo1830